theme.conf 74 Bytes
Newer Older
1
[theme]
Tiago Peixoto's avatar
Tiago Peixoto committed
2
inherit = nature
3
stylesheet = gt_style.css
Tiago Peixoto's avatar
Tiago Peixoto committed
4
pygments_style = tango